Location:

Regulamin

Zaktualizowano: [22.01.2019]

Niniejsza strona internetowa (zwana dalej „Stroną Internetową”) stanowi własność GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („GSK”). Rozpoczęcie korzystania ze Strony Internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w Regulaminie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na te warunki, prosimy o odstąpienie od korzystania ze Strony Internetowej.

GSK zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, uzupełnienia lub usunięcia części niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, według własnego uznania. W przypadku każdorazowej zmiany dowolnej części niniejszego Regulaminu GSK opublikuje odpowiednie informacje na niniejszej stronie internetowej, aby mogli Państwo zapoznać się z treścią zmiany i zdecydować o przyszłym korzystaniu ze Strony Internetowej. Dalsze korzystanie ze Strony Internetowej po aktualizacji Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją zmian.

Informacje podane na niniejszej Stronie Internetowej służą wyłącznie do celów ogólnych i edukacyjnych. Strona Internetowa może zawierać informacje dotyczące schorzeń i ich leczenia. Treści niniejszej Strony Internetowej nie należy interpretować jako porad ani zaleceń lekarskich, w tym treść niniejszej Strony Internetowej nie może być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji czy działań. Porady co do stanu zdrowia może udzielić wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny.

Produkty globalne

Serwisy GSK zawierają informacje o globalnych produktach i usługach, z których nie wszystkie są dostępne w każdej lokalizacji. Odwołanie do produktu lub usługi GSK na Stronie Internetowej GSK nie oznacza, że taki produkt lub usługa są lub będą dostępne w lokalizacji Użytkownika.

Terminowe przekazywanie informacji

GSK dokłada uzasadnionych starań, aby na bieżąco aktualizować niniejszą Stronę Internetową, ale niektóre informacje mogą z upływem czasu ulegać dezaktualizacji. GSK nie jest w stanie złożyć ani nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących rzetelności, dokładności, przydatności, kompletności bądź aktualności informacji zawartych na niniejszej Stronie Internetowej. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej przekazywane są na zasadzie „as is” czyli w stanie, w jakim się znajdują.

Wykorzystywanie i dostęp

Użytkownik może swobodnie przeglądać treść niniejszej Strony Internetowej, ale dostęp do zawartych na niej materiałów może uzyskać wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. To samo dotyczy pobierania materiałów ze Strony Internetowej. Użytkownik ma obowiązek przechowywać i wskazywać wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej zawarte w pobranych ze Strony Internetowej materiałach. Wykorzystywanie materiałów zawartych na niniejszej Stronie Internetowej w jakimkolwiek innym celu bez wyraźnej pisemnej zgody GSK jest zabronione.

Dostęp do niniejszej Strony Internetowej jest tymczasowy, a GSK zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany usługi świadczonej za pośrednictwem tej strony. GSK dokłada należytych starań, aby zapewnić dostęp do niniejszej Strony Internetowej, ale nie może zagwarantować, że będzie ona dostępna w dowolnym momencie lub w dowolnym okresie.

Znaki towarowe/prawa własności intelektualnej

O ile nie wskazano inaczej, należy przyjąć że wszystkie znaki towarowe pojawiające się na niniejszej Stronie Internetowej, niezależnie od tego, czy pojawiają się w dużym druku, czy też jako symbol znaku towarowego, są znakami towarowymi spółki GSK, jej podmiotów stowarzyszonych, podmiotów powiązanych, licencjodawców lub partnerów joint venture. O ile nie wskazano inaczej, należy przyjąć, że wszystkie treści widniejące na niniejszej Stronie Internetowej są chronione prawami autorskimi lub że spółka GSK uzyskała pozwolenie na korzystanie z nich, a – z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Regulaminie lub w tekście na Stronie Internetowej – korzystanie z nich wymaga uzyskania pisemnej zgody GSK. Korzystanie z niniejszej Strony Internetowej nie jest jednoznaczne z przyznaniem Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji bądź prawa do jakichkolwiek praw własności intelektualnej grupy spółek GlaxoSmithKline (w tym patentów, znaków towarowych i praw autorskich). Wykorzystywanie lub niewłaściwe wykorzystywanie znaków towarowych, praw autorskich lub innych materiałów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych w niniejszym Regulaminie, jest absolutnie zabronione i może stanowić naruszenie przepisów w zakresie prawa autorskiego bądź znaków towarowych lub innych przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej.

GSK nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych podmiotów trzecich widniejących na niniejszej Stronie Internetowej ani nie ma z nimi żadnych powiązań. Znaki towarowe podmiotów trzecich używane są wyłącznie w celu identyfikacji produktów i usług oferowanych przez ich właścicieli, a korzystanie z nich nie sugeruje sponsorowania ani poparcia ze strony spółki GSK. 

Hiperłącza do stron internetowych podmiotów trzecich

Hiperłącza do stron internetowych podmiotów trzecich mogą być udostępniane dla zainteresowania lub komfortu Użytkowników niniejszej Strony Internetowej. GSK dokłada uzasadnionych starań, aby weryfikować treści stron internetowych innych niż stron należących do GSK, do których wskazuje linki, przy czym Użytkownik ma obowiązek w każdym przypadku przed korzystaniem z takich stron internetowych sprawdzać i zapoznawać się ze wszystkimi warunkami korzystania z danej strony internetowej podmiotu trzeciego, w szczególności z treścią polityki prywatności podmiotów trzecich i regulaminem takiego serwisu. 

Informacje przekazywane GSK przez Użytkownika

Z wyjątkiem informacji objętych Polityką prywatności GSK, wszelkie informacje lub materiały przesyłane na Stronę Internetową lub za jej pośrednictwem, w tym dane, pytania, komentarze, pomysły, know-how itp., są i będą traktowane jako informacje o charakterze niepoufnym i niezastrzeżonym. GSK nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji i może je swobodnie wykorzystywać, ujawniać, powielać lub publikować, bez żadnych ograniczeń, w tym w celach komercyjnych, bez konieczności zapłaty Użytkownikom jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu. 

Odpowiedzialność

Z zastrzeżeniem szkody spowodowanej winą umyślną, Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej na własne ryzyko, a GSK w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z dostępem do Strony Internetowej, korzystaniem ze Strony Internetowej, niemożnością uzyskania dostępu lub korzystania ze Strony Internetowej lub jakimikolwiek błędami lub pominięciami w jej treści. Powyższe dotyczy uszkodzenia komputera lub innego mienia, w tym na skutek wirusów komputerowych lub innych technologicznie szkodliwych materiałów, które mogą zainfekować komputer lub inną rzecz należącą do Użytkownika w związku z korzystaniem z niniejszej Strony Internetowej, w tym pobieraniem z niej jakichkolwiek plików lub innych treści.

W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, GSK zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta tego Użytkownika utworzonego na niniejszej Stronie Internetowej.

Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

Korzystając ze Strony Internetowej Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

GSK jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.

Użytkownikowi zabrania się dostarczania materiałów o charakterze bezprawnym, a w szczególności:

  • zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając
    w to publikowanie informacji prywatnych;
  • zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  • zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
  • naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
  • zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu); 
  • zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy; 
  • zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.

Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej, mogą być składane w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej, której dotyczy niniejszy Regulamin lub pisemnie na adres GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające odpowiedź na nią (np. adres e-mail lub adres pocztowy).
W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska z odpowiedzi, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Prawo właściwe

Do niniejszego Regulaminu oraz w sprawach dotyczących korzystania przez Użytkownika z niniejszej Strony Internetowej zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Wszelkie powództwa lub roszczenia związane z niniejszą stroną internetową wnoszone będą w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego.

Nagłówki użyte w niniejszym Regulaminie służą wyłącznie dla wygody i nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu znaczenia lub interpretacji treści niniejszego Regulaminu.